Sprzedaż towarów lub usług elektronicznych na rzecz osób prywatnych (konsumentów) z krajów EU wiąże się z szeregiem obowiązków podatkowych. Od 1 lipca 2021 roku wraz z tzw. pakietem VAT e-commerce wejdą w życie przepisy zmieniające zasady rozliczeń takich transakcji. Stanie się to m.in. za pomocą wdrożenia procedury VAT OSS. Poniżej znajdziesz szczegóły tego rozwiązania, dowiesz się kto i kiedy mu podlega, jak przystąpić do tej procedury?

Obecna sytuacja

Obecnie (do 01.07.2021), gdy sprzedajesz na rzecz osób fizycznych z innych krajów EU towary fizyczne rozliczasz VAT od tej sprzedaży, aż do przekroczenia wysokich limitów, określonych odrębnie dla każdego kraju (źródło: https://europa.eu/youreurope/business/taxation/vat/cross-border-vat/index_pl.htm#withintheeusellgoodsfinalconsumer). Po przekroczeniu limitu w którymkolwiek kraju masz obowiązek zarejestrowania się w tym kraju do VAT i odprowadzania tego podatku w tym kraju według lokalnej stawki.

Kwota graniczna jest różna dla różnych państw i wynosi od 35 tys. do 100 tys. EUR (Francja, Włochy – 35 000 EUR, Niemcy – 100 000 EUR). Jak widać, limity te są na tyle wysokie, większość mniejszych sprzedawców, rękodzielników, nie musi się martwić ich przekroczeniem.

Gdy sprzedajesz na rzecz osób fizycznych z innych krajów EU produkty cyfrowe (usługi elektroniczne, nadawcze i telekomunikacyjne) sytuacja jest nieco bardziej skomplikowana. Zasadniczo VAT od każdej takiej sprzedaży powinien być rozliczony w kraju nabywcy według stawki obowiązującej w tym kraju. Aby nie trzeba było dla drobnych rozliczeń dokonywać rejestracji w wielu krajach, stworzono specjalny system,  tzw. VAT-MOSS (Mini One Stop Shop), który pośredniczy w tych rozliczeniach. Nadal musisz stosować stawki VAT wg kraju nabywcy, ale VAT należny odprowadzasz razem, jednym przelewem na konto wyznaczonego w tym celu Urzędu Skarbowego, który następnie rozdziela i przesyła tę kwotę dalej do poszczególnych krajów.

Co się zmieni?

Dotychczasowa procedura rozliczania VAT-MOSS (Mini One Stop Shop) zostanie od 1 lipca 2021 roku zastąpiona nową VAT-OSS (One Stop Shop). Procedura VAT MOSS, która dotyczyła sprzedaży na rzecz osób prywatnych z innego kraju UE usług elektronicznych, nadawczych i telekomunikacyjnych, zostanie rozszerzona o sprzedaż wysyłkową towarów dla tych podmiotów i przekształcona w  VAT OSS.

Odrębne limity dla każdego kraju dotyczące sprzedaży produktów fizycznych zostaną zastąpione jednym, wspólnym, NISKIM limitem w wysokości 10 000 EUR  (całkowity limit sprzedaży na rzecz osób prywatnych z innego kraju UE, po przekroczeniu którego nie będzie już można stosować krajowych zasad naliczania i odprowadzania podatku VAT). Do wartości limitu sprzedaży w danym kraju UE wlicza się zarówno sprzedaż wysyłkową, jak i świadczenie usług.

Po jego przekroczeniu podatnik będzie miał wybór: będzie mógł zarejestrować się do VAT w każdym kraju nabywcy osobno lub skorzystać z procedury VAT OSS (jedna rejestracja do VAT-OSS zastąpi konieczność rejestracji w poszczególnych krajach).

Czyli mówiąc prosto: procedurę OSS należy stosować (zarejestrować się, składać deklaracje i płacić VAT w ramach tej procedury) dopiero od momentu, gdy sumaryczna, łączna wartość:

  • sprzedaży wysyłkowej towarów z Polski do osób fizycznych zamieszkałych na terytorium UE (w kraju innym niż Polska)
  • sprzedaż usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych na rzecz osób fizycznych zamieszkałych na terytorium UE (w kraju innym niż Polska).

liczona od początku roku 2021 r. przekroczy wartość 10 000 EUR netto. W kolejnych latach analogicznie sumaryczna sprzedaż będzie liczona od początku roku. Nigdzie nie znalazłam informacji o przeliczaniu limitu na PLN (mam oczywiście na myśli akty prawne), więc stwierdzenia o limicie 42 000 zł są niczym nie poparte. Sądzę, że gdzieś w ostatnich miesiącach, w komentarzach zgubiono „około”. Kurs jest teraz inny, a zawsze w VAT MOSS rozliczenia, limity, kwoty do zapłaty były ustalane w EUR.

Zwróćcie jeszcze uwagę, że Etsy (przynajmniej obecnie) nie daje możliwości zakupu „na firmę” więc realnie każda sprzedaż jest sprzedażą na rzecz konsumentów.

Rejestracja do VAT OSS jest dobrowolna, ale najczęściej korzystna, wygodna. Nie musisz rejestrować się w poszczególnych krajach i tam rozliczać podatku VAT (składać deklaracje i dokonywać wpłat).

O czym musisz pamiętać sprzedając na Etsy w związku ze zmianami od 1 lipca 2021 r.?

Sprawdź ustawienia Twojego sklepu na Etsy związane z rozliczeniami w zapleczu sklepu „Legal and tax information„. Etsy rozsyła maile nawołujące do uzupełnienia „numeru VAT OSS”, ale taki numer… nie istnieje i nie jest nadawany w związku z rejestracją do VAT OSS. W systemie tym (np. wypełniając deklarację VIU-D, o czym dalej) posługujesz się swoim NIP. W zapleczu sklepu należy mieć zatem uzupełniony numer NIP EU.

Musisz stale pilnować limitu sprzedaży wysyłkowej towarów z uwzględnieniem usług na rzecz osób prywatnych z innego kraju UE (jeśli jeszcze go nie przekraczasz). Po jego przekroczeniu musisz zdecydować, w jaki sposób dalej chcesz rozliczać VAT od tych transakcji.

Nie ma obowiązku rejestracji do VAT OSS „na wszelki wypadek. Nie przekraczasz limitu = nie rejestrujesz się. Przekraczasz limit = decydujesz o rejestracji lub rozliczeniach w poszczególnych krajach.

Jak zarejestrować się do VAT OSS?

Zgłoszenia rejestracyjne do VAT OSS w Polsce można składać od 1 kwietnia 2021 roku poprzez portal podatki.gov.pl. Zgodnie z art. 28k ust. 7 znowelizowanej ustawy o VAT przedsiębiorca może dokonać rejestracji do VAT OSS w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy, w związku z którą przekroczono limit sprzedaży. Dlaczego może, a nie musi? Bo ma również możliwość rejestracji w każdym z krajów sprzedaży odrębnie.

Rejestracja do VAT OSS odbywa się za pośrednictwem formularza VIU-R (OSS) przeznaczonego dla OSS (analogiczny formularz obowiązywał poprzednio przy rejestracji do VAT MOSS, więc warto sprawdzać aktualność).

Dla polskich przedsiębiorców właściwym urzędem skarbowym rejestracji do VAT OSS i składania deklaracji oraz zapłaty podatku VAT jest Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście (podobnie jak dotychczas dla MOSS). Aktualną instrukcję wypełniania formularza znajdziesz tutaj:

Jeśli wcześniej przedsiębiorca był zarejestrowany do VAT MOSS to automatycznie zostaje przeniesiony do VAT OSS.

Rozliczenia VAT  w procedurze VAT OSS

Korzystając z procedury VAT OSS, po przekroczeniu limitu sprzedaży 10 000 E przedsiębiorcy zobowiązani są do opodatkowania sprzedaży stawką podatku VAT właściwą w kraju nabywcy:

  • Transakcje krajowe wg polskiej stawki. Transakcje te wykazujemy następnie w pliku JPK_V7 składanym według dotychczasowych zasad. Zapłata podatku również pozostaje bez zmian co do terminów oraz zasad (na mikrorachunek).
  • Transakcje wewnątrzunijne wg stawek właściwych dla kraju nabywcy (każdorazowo na fakturze należy uwzględnić właściwą stawkę). Transakcje te wykazujemy w deklaracji VIU-D, składanej za okresy kwartalne do końca miesiąca następującego po danym kwartale, do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście (do 30 kwietnia za I kwartał, do 31 lica za II kwartał, do 31 października za III kwartał i do 31 stycznia za IV kwartał).

Uwaga! Tak jak dotychczas w przypadku MOSS, tak i w OSS, deklaracja musi być złożona w tym terminie nawet jeśli upływa on w sobotę, niedzielę lub święto.

Zapłata podatku następuje w EUR na rachunek II Urzędu Skarbowego Warszawa – Śródmieście.

Procedura VAT obowiązuje od 1 lipca 2021 r. więc nawet jeśli dokonasz rejestracji wcześniej to pierwszą składaną deklaracją VIU-D będzie ta za III kwartał 2021 r.

Czy trzeba się bać VAT OSS?

Z mojej perspektywy (a od początku uczestniczę w systemie VAT MOSS, składam deklaracje i odprowadzam podatki od części sprzedaży, która mu podlega) – nie.

Najbardziej dotkliwa dla sprzedawców jest zmiana limitu, od którego VAT nalicza się wg stawek obowiązujących w kraju docelowym. Większość sprzedawców na Etsy nie osiągała dotychczasowych limitów obowiązujących w poszczególnych krajach, w związku z czym rozliczali sprzedaż tak, jak krajową, według polskiej stawki.

Sam jednak system VAT OSS, gdy już przyjmiemy tę gorzką pigułkę zmiany limitów, jest dla przedsiębiorców korzystny i ma wiele zalet:

  • upraszcza rozliczenia poprzez zniesienie obowiązku rejestracji do VAT w innych krajach UE w momencie przekroczenia limitu sprzedaży wysyłkowej na rzecz osób prywatnych i zastąpienie jej możliwością rozliczania zagranicznego podatku VAT w polskim urzędzie skarbowym;
  • wprowadza jedną deklarację VAT, na której rozliczana jest sprzedaż zagraniczna prowadzona we wszystkich krajach UE (bye, bye pośrednicy w poszczególnych krajach pomagający wypełnić deklaracje niemieckie, francuskie…!);
  • wprowadza jeden klarowny limit dla całości sprzedaży towarów i usług elektronicznych, nadawczych oraz telekomunikacyjnych w całej UE;
  • wydłużą termin zapłaty podatku VAT za podlegające mu transakcje z jednego miesiąca do trzech (płatności kwartalne).

 

Rozszerzona wersja informacji dotyczących obowiązków sprzedawcy na Etsy w zakresie VAT OSS jest dostępna w e-booku: „Księgowość dla sprzedawców na Etsy„.