Mit Etsy

Na początek warto rozwiać pewien mit, a może raczej przekonanie, które pokutuje u wielu osób sprzedających lub rozważających sprzedaż na Etsy.

Obowiązki sprzedawcy w zakresie sprawozdawczości do US wynikają tylko i wyłączne z ogólnie obowiązujących w Polsce przepisów dotyczących sprzedaży zagranicznej, sprzedaży produktów elektronicznych i innych. Nie ma żadnych szczególnych przepisów dotyczących Etsy.

Komunikując się z kimkolwiek w sprawie księgowości sprzedaży na Etsy, musisz pytać o to, czy dana osoba (księgowa, księgowy) zna zagadnienia eksportu towarów, eksportu usług, importu usług, a nie czy zna Etsy. Nie musi znać Etsy. Musi znać się za to na wskazanych zagadnieniach.

Obowiązki sprawozdawcze

Gdy przyjmiemy do wiadomości, powyższe okazuje się, że obowiązki sprawozdawcze, tak jak przy sprzedaży krajowej, zależą nie od tego, na jakiej platformie sprzedajesz, ale jakie masz obroty, jaką formę opodatkowania wybierasz, czy jesteś czynnym, czy zwolnionym podatnikiem podatku VAT oraz jakie produkty i usługi sprzedajesz.

 Deklaracje związane z rozliczeniem podatku dochodowego

Przedsiębiorcy osiągający dochody z prowadzonej działalności zobowiązani są w ciągu roku podatkowego odprowadzać miesięczne lub kwartalne zaliczki na podatek dochodowy. Nie ma jednak obecnie obowiązku składania równocześnie deklaracji podatkowych z tego powodu. Dotyczy to wszystkich przedsiębiorców, niezależnie od ich formy opodatkowania.

Zaliczka na podatek dochodowy to forma podatku, która nie wiąże się ze składaniem miesięcznych lub kwartalnych deklaracji do urzędu skarbowego. Wszystkie należne i zapłacone zaliczki na podatek dochodowy z całego roku podatkowego wykazuje się w deklaracji rocznej (odpowiednio PIT-36, PIT-36L, PIT-28).

Po zakończeniu roku podatkowego każdy przedsiębiorca obowiązkowo składa zeznanie roczne do swojego urzędu skarbowego. Nawet jeśli w danym roku:

 1. Nie został osiągnięty żaden przychód ze sprzedaży towarów lub usług;
 2. Nie wystąpił dochód z działalności (została poniesiona strata);
 3. A także gdy dochód nie przekroczył tzw. kwoty wolnej od podatku.

Rodzaj formularza, który trzeba złożyć do US, zależy od stosowanej formy opodatkowania.

Deklaracje VAT

Przedsiębiorcy zarejestrowani do VAT (podatnicy VAT czynni) oprócz podatku dochodowego są zobowiązani również do rozliczania podatku od towarów i usług, czyli VAT, od wartości swojej sprzedaży.

Przedsiębiorcy podmiotowo zwolnieni z VAT mają obowiązek w niektórych przypadkach rozliczyć podatek VAT od dokonywanych nabyć towarów lub usług. Do tego celu służą deklaracje VAT-9M oraz VAT-8 (obie są przeznaczone wyłącznie dla podatników zwolnionych podmiotowo z VAT, i dotyczą dwóch różnych sytuacji).

1. VAT-7 lub VAT-7K

Czynni  podatnicy VAT są zobowiązani składać w urzędzie skarbowym w formie elektronicznej deklaracje podatkowe:

 • VAT-7 (przy miesięcznym rozliczaniu VAT) w terminie do 25 dnia miesiąca, za miesiąc poprzedni lub
 • VAT-7K (przy kwartalnym rozliczaniu VAT) w terminie do 25 dnia miesiąca, następującego po danym kwartale

W przeciwieństwie do zaliczek na podatek dochodowy przedsiębiorca zarejestrowany do VAT ma obowiązek składać deklarację VAT-7 lub VAT-7K za każdy okres rozliczeniowy (zawsze!). Nawet jeśli nie wystąpiły przychody ze sprzedaży, czy podatek do zapłaty wynosi 0,00 złotych.

2. Informacja VAT UE

Przedsiębiorcy, którzy dokonują transakcji wewnątrzwspólnotowych (czyli z kontrahentami z innych krajów Unii Europejskiej) są zobowiązani do składania informacji VAT-UE.

Informacja VAT-UE nie jest deklaracją podatkową, a jedynie informacją podsumowującą dokonane transakcje unijne i składa się ją, jeżeli w danym okresie wystąpiły poniższe transakcje:

 • wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT),
 • wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT),
 • wewnątrzwspólnotowa sprzedaż usług.

Informacji VAT-UE nie trzeba składać jeżeli wystąpił tylko import usług z krajów unijnych.

Informację VAT-UE należy obowiązkowo złożyć do urzędu skarbowego jedynie w przypadku, gdy wystąpią w danym miesiącu transakcje, które należy wykazywać w informacji podsumowującej VAT-UE.

Uwaga! Urząd Skarbowy z urzędu może dokonać wykreślenia podatnika z rejestru VAT-UE, gdy ten przez 3 miesiące nie złoży informacji podsumowującej VAT-UE – mimo ciążącego na nim obowiązku.  Przedsiębiorca nie zostanie wykreślony z rejestru podatków VAT-UE, jeżeli w ciągu 3 miesięcy, nie występowały transakcje unijne.

Informację VAT-UE składa się w formie elektronicznej do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano transakcji wewnątrzwspólnotowej.

3. Deklaracja VAT-9M

Deklaracja VAT-9M dla podatku od towarów i usług jest przeznaczona dla podatników, którzy:

 • są podmiotowo zwolnieni z VAT (nie przekroczyli rocznego limitu obrotów 200.000 zł) ORAZ
 • nie dokonali rejestracji (na formularzu VAT-R) do przeprowadzania transakcji unijnych w zakresie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) ORAZ
 • dokonali jednego z trzech typów zakupu:
  • import usług, czyli zakupu usług od kontrahentów zagranicznych (z Unii oraz spoza Unii Europejskiej),
  • zakup towarów, dla których nabywca jest podatnikiem (obecnie takie nie występują),
  • zakup usług, dla których nabywca jest podatnikiem.

Deklarację VAT-9M składa się elektronicznie, w terminie do 25 dnia miesiąca następnego po miesiącu powstania obowiązku podatkowego w VAT z tytułu dokonania tych zakupów. Deklarację VAT-9M  składa się jedynie za miesiąc, w którym dokonano importu usług albo świadczenia usług, gdzie podatnikiem jest nabywca (za miesiące, w których te transakcje nie wystąpiły, podatnik nie składa deklaracji).

Momentem powstania obowiązku podatkowego jest data wykonania usługi. Nie ma tu znaczenia data wystawienia faktury.

4. Deklaracja VAT 8

Jeżeli przedsiębiorca jest zwolniony z VAT, to obowiązek rejestracji na potrzeby WNT i składania deklaracji VAT-8 powstaje w chwili przekroczenia limitu nabyć 50 000 zł w skali roku. Jeśli więc przekroczyłeś ten limit lub dobrowolnie zarejestrowałeś się do transakcji unijnych na potrzeby WNT, możesz być zobowiązany do złożenia formularza VAT-8.

Deklaracja VAT-8 jest przeznaczona dla podatnika, który:

 • jest podmiotowo zwolniony z VAT (roczna sprzedaży nie przekroczyła 200.000 zł) ORAZ,
 • zarejestrował się (na formularzu VAT-R) do przeprowadzania transakcji unijnych w zakresie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT), dobrowolnie lub obowiązkowo.

Od rozliczenia za okres, który wpisany został w formularzu VAT-R, jako że podatnik będzie dokonywać czynności wewnątrzwspólnotowych nabyć, składają się też deklarację VAT-8.

Podatnik zwolniony z VAT i zarejestrowany do VAT-UE, złoży zatem deklarację VAT-8, jeżeli dokona czynności:

 • wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, środków transportów oraz paliw silnikowych,
 • importu usług,
 • zakup usług, dla których nabywca jest podatnikiem,

za miesiąc, w którym nastąpiła jedna z powyższych transakcji, rozliczy podatek VAT (tylko należny, czyli do zapłaty).

Deklarację VAT-8, w odróżnieniu od deklaracji VAT-9M, składa się co miesiąc, w terminie do 25 dnia miesiąca następnego, niezależnie od tego czy wystąpiły powyższe transakcje skutkujące powstaniem obowiązku podatkowego, czy też nie.

5. Deklaracja VIU-D (VAT MOSS)

Standardowo deklaracja VIU-D służy do rozliczenia VAT ze świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych lub elektronicznych dla osób fizycznych z Unii Europejskiej, nieprowadzących działalności gospodarczej. Sprzedaż produktów cyfrowych, elektronicznych jest traktowana jako świadczenie usług elektronicznych (ze względu na znaczny stopień zautomatyzowania i minimalny udział człowieka przy ich świadczeniu).

System MOSS został stworzony, aby ułatwić rozliczenia. Dzięki niemu przedsiębiorcy (po przekroczeniu odpowiedniego limitu sprzedaży produktów cyfrowych), nie muszą dokonywać w każdym unijnym kraju, do którego sprzedają usługi elektroniczne, rejestracji do VAT.

Obecnie, jeśli sprzedajesz produkty elektroniczne wyłącznie na Etsy, to nie musisz się rejestrować do systemu MOSS i składać odpowiedniej deklaracji. Etsy pobiera i odprowadza ten podatek za Ciebie.

Artykuł jest skróconą wersją rozdziału 3 – Obowiązki sprawozdawcze, pochodzącego z e-booka „Księgowość dla sprzedawców na Etsy”.

 

Artykuł powstał we współpracy z Moniką Salawą – doświadczoną księgową i właścicielką Biura Rachunkowego Solidna Księgowa.

Nazywam się Monika Salawa i od ponad 10 lat zajmuję się księgowością. W swoim Biurze Rachunkowym SolidnaKsięgowa doradzam małym sklepom internetowym jak zmniejszyć podatki oraz prawidłowo rozliczać firmę, tak aby uniknąć problemów z fiskusem. Wiem co to Etsy, PayPal i MOSS. Mogę pomóc również Tobie!

 Sprawdź www.solidnaksiegowa.com lub Facebook